Vedtægter for venneforeningen

   

Vedtægter for ”Retfærdighedens Venner”.


Foreningens navn er: Retfærdighedens Venner
Foreningens hjemsted er: Algade 14, 9300 Sæby
Foreningens formål er: At få huset ”For Retfærdigheden ” til at fungere og at udbrede kendskabet til kunst og kultur i Sæby og omegn.


§ 1: Medlemmer
Stk. 1: Enhver der har betalt kontingent og dermed tilslutter sig foreningens formål er medlem af foreningen.


§ 2: Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2: Foreningen afholder sin årlige generalforsamling inden udgangen af marts måned.
Stk. 3: Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden og tid og sted skal ske med mindst 14 dages varsel skriftligt (f.eks. mail) og/eller ved oplysning i foreningens program.
Stk. 4: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Indkomne forslag behandles
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og suppleanter
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
8) Eventuelt
Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 6: Alle beslutninger taget på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger skal være skriftlige såfremt blot 1 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
Stk. 7: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det forlanges af enten bestyrelsen eller når mindst 25% af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom. I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter at en sådan begæring er modtaget, og skal bekendtgøres som anført i § 2, stk. 3.
Stk. 8: Ingen kan stemme ved fuldmagt på generalforsamlingen.
Stk. 9: Der føres en protokol som underskrives af dirigenten over det passerede på generalforsamlingen.


§ 3: Bestyrelse
Stk. 1: Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Stk. 2: Ved den første ordinære generalforsamling er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Det afgøres efter den stiftende generalforsamling ved indbyrdes forhandling eller ved lodtrækning, hvilke 3 medlemmer der er på valg.
Stk. 3: Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Hvert andet år vælges 1 revisor for 2 år ad gangen.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 5: På bestyrelsesmøderne føres referat.
Stk. 6: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.


§ 4: Regnskab
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer.
Stk. 3: Kun de af bestyrelsen bemyndigede personer har adgang til foreningens midler eller kan hæve på foreningens konti.


§ 5: Hæftelse
Stk. 1: Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilende forpligtelser.


§ 6: Vedtægtsændringer
Stk. 1: Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede afgivne stemmer.


§ 7: Opløsning af foreningen
Stk. 1: Foreningen kan opløses, såfremt dette vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger ved simpelt stemmeflertal,
Stk. 2: Ved opløsning af foreningen påhviler det den ved opløsningen siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelse af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål.


Vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2020 og berigtiget på
generalforsamlingen den 17. maj 2021.

 

© Copyright 2013. All Rights Reserved.