Vedtægter for venneforeningen

Råd- og tinghuset

»Retfærdigheden« - en historie bliver levende!

   

VEDTÆGTER   

FOR RETFÆRDIGHEDENS VENNER 

 

 

Foreningens navn er: For Retfærdighedens Venner. 

Foreningens hjemsted er: Algade 14, 9300 Sæby. 

 

Foreningens formål er at få huset ”For Retfærdigheden” til at fungere. 

 

 

§ 1: Medlemmer. 

 

Stk. 1: Enhver, der har betalt kontingent og dermed tilslutter sig foreningens formål, er medlem af foreningen. 

Stk. 2: Et medlem, der ikke respekterer foreningens beslutninger, vedtaget af foreningens generalforsamling, kan ekskluderes af foreningen. 

Stk. 3: En eksklusion skal godkendes af næste generalforsamling/ekstra ordinær generalforsamling.   

 

 

§ 2: Generalforsamling. 

 

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2: Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt inden den 31. marts, indkaldelse til generalforsamling med dagsorden skal finde sted med  mindst 2 ugers varsel, ved særskilt henvendelse til de enkelte medlemmer eller via hjemmeside. 

Stk. 3: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsens beretning 

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Indkomne forslag behandles 

Fastsættelse af kontingent 

Valg af bestyrelse og suppleanter 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Eventuelt 

 

Stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 5: Alle beslutninger taget på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen skal være skriftlig, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det 

Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Hvis mindst 25 % af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, med angivelse af grund. I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter at en sådan begæring er modtaget. 

 

Stk. 7: Ingen kan på generalforsamlingen stemme ved fuldmagt. 

 

Stk. 8: Der føres en protokol over det passerede på generalforsamlingen som underskrives af dirigenten. 

 

 

§ 3: Bestyrelse 

 

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på højst 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. 

Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.   

Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen Hvert år vælges 1 revisor for 2 år ad gangen. 

Hvert år vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen 

 

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.   

 

Stk. 3: Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. 

Stk. 4: Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. 

Stk. 5: På bestyrelsesmøderne føres referat, der godkendes af bestyrelsen. 

Stk. 6: Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende 

 

 

§ 4: Regnskab: 

 

Stk. 1: Foreningens regnskab og kontingent følger kalenderåret. 

 

Stk. 2: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer 

Stk. 3: Kun de af bestyrelsen bemyndigede personer har adgang til foreningens midler eller kan hæve på foreningens konti. 

Stk. 4: På den årlige generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. 

 

 

§ 5: Hæftelse. 

 

Stk. 1: Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilende forpligtelser. 

 

§ 6: Vedtægtsændringer. 

 

Stk. 1: Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede afgivne stemmer. 

 

§ 7. Opløsning 

Stk. 1: Foreningen kan opløses, såfremt dette vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger ved simpelt stemmeflertal.   

 

Stk. 2: Såfremt det besluttes at foreningen skal ophøre, skal foreningens midler bruges til Retfærdighedens formål 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2014. 

 

© Copyright 2013. All Rights Reserved.