Generalforsamling

År 2021, den 17. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Retfærdighedens Venner i Retfærdigheden, Retssalen, Algade 14, 9300 Sæby.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgtes Niels Schoubye og til referent Karen Walther.
Dirigenten takkede for valget og gjorde rede for situationen med hensyn til generalforsamlingens
”rigtighed” set i lyset af Corona-epidemien, og at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Der var
11 medlemmer tilstede.


2. Bestyrelsens beretning
Alice Thaarup aflagde beretning for et år, der havde været præget af, at der næsten ikke skete noget i vores forening på grund af Corona-nedlukninger. Men vi havde heldigvis nået at fusionere de to
foreninger Kunst-og Kulturforeningen og Venneforeningen, inden nedlukningen i marts 2020.
Vi nåede en enkelt fredagscafé med præst Laurids Korsgaard, og nogle enkelte Livestreaming-aftener.
Desværre måtte vi aflyse en koncert med Michala Petri og Lars Hannibal, men vi håber på at kunne
gennemføre denne den 21.juli i år.
I december havde vi en hyggelig eftermiddag med husets frivillige med gløgg og æbleskiver, under
iagttagelse af de gældende sikkerhedsforanstaltninger!
I stedet for det sædvanlige trykte program, som vi måtte aflyse flere gange, besluttede bestyrelsen af
udsende et månedsbrev til medlemmerne.
Beretningen godkendtes uden bemærkninger.


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Per Hjortnæs Pedersen gennemgik det omdelte reviderede regnskab for Retfærdighedens Venner for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020. Der er pt. 150 medlemmer af foreningen.
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.


4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.


5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslog uændret kontingent på 150 kr.
Forslaget blev vedtaget.


6.Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelsen er: Else Marie Hinge, Bo Baake og Per Hjortnæs Pedersen. Alle er villige til
genvalg.
Til bestyrelsen valgtes Else Marie Hinge, Bo Baake og Per Hjortnæs Pedersen for 2 år.
På valg som suppleanter er: Jenny Østergaard og Anne Kühn, der begge er villige til genvalg.
Til suppleanter valgtes Jenny Østergaard og Anne Kühn for 1 år.


7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Dirigenten bemærkede, at som følge af en åbenbar fejl lyder vedtægternes § 3, stk. 3 bl.a. således:
Hvert år vælges …...en revisor for 2 år ad gangen.
Dirigenten bad generalforsamlingen godkende, at denne meningsløse formulering ved en sproglig
berigtigelse af stk. 3 bringes i overensstemmelse med bestemmelsens tilsigtede indhold: at revisor
vælges for 2 år ad gangen.
Generalforsamlingen godkendte at § 3, stk. 3 omformuleres ved en berigtigelse og herefter lyder
således:
Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Hvert 2. år vælges 1 revisor for 2 år ad gangen.
Herefter valgtes Jens Erik Kristensen som revisor for 2 år og
Johan Honum som revisorsuppleant for 1 år.


8. Eventuelt
Alice Thaarup fortalte lidt om bestyrelsens planer for efteråret, hvor der bl.a. er planer om ”Poesidage” i uge 35 samt den sædvanlige bogaften i samarbejde med Biblioteket. Men inden da glæder vi os til at få afviklet koncerten med Michala Petri og Lars Hannibal den 21. juli 2021. Billetterne hertil bliver sat til salg omkring 1.juli 2021.
Der er kommet en ny lejer i det tidligere Turistkontors lokaler. Henrijette Fischer, som har indrettet en meget spændende butik, værksted, café både inde og ude. HF er meget interesseret i samarbejde med resten af huset.
Der er indført ”husmøder” for husets lejere og brugere, som Karsten Thorn indkalder til.
Per Hjortnæs orienterede om tirsdagsholdets arbejde, som har været indskrænket så færre mødes ad gangen, men som stadig er et meget aktivt team.
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.


Sæby, den 17. maj 2021
Som dirigent Niels Schoubye

Som referent Karen Walthe